مناقصه ها

آگهی

کارفرما

محل احداث

مشخصات پروژه

وضعیت پروژه

کاربری پروژه

مجتمع مسکونی برجهای شبنم

شرکت تعاونی مسکن پادگان الزهراء

آذربایجانشرقی - تبریز

مساحت زمین پروژه: 12058 مترمربع
مساحت زیربنا : 66100 مترمربع
تعداد طبقات : 25 طبقه سازه ای

درحال اجرا

مسکونی، رفاهی

برجهای سه قلوی ولی امر

شرکت تعاونی مسکن خانه سازی آذربایجان

آذربایجان شرقی - تبریز

مساحت زمین پروژه: 4874 مترمربع
مساحت زیربنا : 50468 مترمربع
تعداد طبقات : 16 طبقه سازه ای

درحال اجرا

مسکونی، رفاهی

برجهای آبی ولی امر

شرکت تعاونی مسکن خانه سازی آذربایجان

آذربایجانشرقی - تبریز

مساحت زمین پروژه
مساحت زیربنا : 5300 مترمربع
تعداد طبقات : 5 طبقه سازه ای

درحال اجرا

مسکونی

پروژه 312 واحدی ارسباران

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اهر

آذربایجانشرقی - اهر

مساحت زمین پروژه: 8841 مترمربع
مساحت زیربنا : 22189 مترمربع
تعداد طبقات : 14 طبقه سازه ای

درحال اجرا

مسکونی، تجاری، خدماتی، رفاهی

پروژه گلریزان

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان عجبشیر

آذربایجانشرقی - عجب شیر

مساحت زمین پروژه
مساحت زیربنا
تعداد طبقات : 7 طبقه سازه ای

درحال اجرا

مسکونی

طراحی ساختمان اداری فن آوری خودرو

شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجانشرقی

آذربایجانشرقی - تبریز

مساحت زمین پروژه
مساحت زیربنا
تعداد طبقات

درحال اجرا

اداری، خدماتی

هایپرسان تبریز

بنیاد تعاون ناجا

آذربایجانشرقی - تبریز

مساحت زمین پروژه: 41446 مترمربع
مساحت زیربنا : 153813 مترمربع
تعداد طبقات : 6 طبقه سازه ای

درحال اجرا

تجاری، خدماتی، رفاهی ، تفریحی

مجتمع مسکونی 46 واحدی

تعاونی های مسکن مهر 5 شاهین دژ

آذربایجانغربی - شاهین دژ

مساحت زمین پروژه: 2562 مترمربع
مساحت زیربنا : 4513 مترمربع
تعداد طبقات : 5 طبقه سازه ای

درحال اجرا

مسکونی، خدماتی، رفاهی

مجتمع مسکونی 40 واحدی

تعاونی های مسکن مهر4 شاهین دژ

آذربایجانغربی - شاهین دژ

مساحت زمین پروژه: 2308 مترمربع
مساحت زیربنا : 3959 مترمربع
تعداد طبقات : 5 طبقه سازه ای

درحال اجرا

مسکونی، خدماتی، رفاهی

مجتمع مسکونی 304 واحدی

تعاونی های مسکن مهر 2 شاهین دژ

آذربایجانغربی - شاهین دژ

مساحت زمین پروژه: 17096 مترمربع
مساحت زیربنا : 29810 مترمربع
تعداد طبقات : 5 طبقه سازه ای

درحال اجرا

مسکونی، خدماتی، رفاهی

مجموعه ساختمانی 240 واحدی

تعاونی مسکن مهر شماره 8 میاندوآب

آذربایجانغربی - میاندوآب

مساحت زمین پروژه
مساحت زیربنا : 24159 مترمربع
تعداد طبقات : 7 طبقه سازه ای

درحال اجرا

مسکونی، خدماتی، رفاهی

مجموعه ساختمانی 240 واحدی

تعاونی مسکن مهر شماره 7 میاندوآب

آذربایجانغربی - میاندوآب

مساحت زمین پروژه
مساحت زیربنا : 22628 مترمربع
تعداد طبقات : 7 طبقه سازه ای

درحال اجرا

مسکونی، خدماتی، رفاهی

تعاونی مسکن مهر شماره 6 میاندوآب

تعاونی مسکن مهر شماره 6 میاندوآب

آذربایجانغربی - میاندوآب

مساحت زمین پروژه
مساحت زیربنا : 22861 مترمربع
تعداد طبقات : 7 طبقه سازه ای

درحال اجرا

مسکونی، خدماتی، رفاهی

مجموعه ساختمانی 180 واحدی

تعاونی مسکن مهر شماره 5 میاندوآب

آذربایجانغربی - میاندوآب

مساحت زمین پروژه
مساحت زیربنا : 18491 مترمربع
تعداد طبقات : 7 طبقه سازه ای

درحال اجرا

مسکونی، خدماتی، رفاهی

مجموعه ساختمانی 180 واحدی

تعاونی مسکن مهر شماره 4 میاندوآب

آذربایجانغربی - میاندوآب

مساحت زمین پروژه
مساحت زیربنا : 18661 مترمربع
تعداد طبقات : 7 طبقه سازه ای

درحال اجرا

مسکونی، خدماتی، رفاهی

تعاونی مهر شماره 3 میاندوآب

تعاونی مهر شماره 3 میاندوآب

آذربایجانغربی - میاندوآب

مساحت زمین پروژه
مساحت زیربنا : 14770 مترمربع
تعداد طبقات : 7 طبقه سازه ای

درحال اجرا

مسکونی، خدماتی، رفاهی

مجموعه ساختمانی 160 واحدی

تعاونی مسکن مهر شماره 2 میاندوآب

آذربایجانغربی - میاندوآب

مساحت زمین پروژه
مساحت زیربنا : 15833 مترمربع
تعداد طبقات : 7 طبقه سازه ای

درحال اجرا

مسکونی، خدماتی، رفاهی

مجموعه ساختمانی 240 واحدی

تعاونی مسکن مهر یک خانه عمران

آذربایجانغربی - میاندوآب

مساحت زمین پروژه
مساحت زیربنا : 13272 مترمربع
تعداد طبقات : 7 طبقه سازه ای

درحال اجرا

مسکونی، خدماتی، رفاهی

مجتمع مسکونی 500 واحدی مهتاب

تعاونی مسکن لشکر 31 عاشورا

آذربایجانشرقی - تبریز

مساحت زمین پروژه: 10399 مترمربع
مساحت زیربنا : 75000 مترمربع
تعداد طبقات : 21 طبقه سازه ای

درحال اجرا

مسکونی، خدماتی، رفاهی

مجتمع مسکونی 321 واحدی رضوان

شرکت تعاونی مسکن پادگان الزهراء

آذربایجانشرقی - تبریز

مساحت زمین پروژه: 4429 مترمربع
مساحت زیربنا : 50000 مترمربع
تعداد طبقات : 17 طبقه سازه ای

درحال اجرا

مسکونی

مجموعه مسکونی 79 واحدی

تعاونی مسکن مهر شهید امین زاده رباط کریم

تهران - رباط کریم

مساحت زمین پروژه: 4408 مترمربع
مساحت زیربنا : 7448 مترمربع
تعداد طبقات : 6 طبقه سازه ای

درحال اجرا

مسکونی

تعاونی مسکن مهر یک منطقه 11 تهران

تعاونی مسکن مهر یک منطقه 11 تهران

تهران - رباط کریم

مساحت زمین پروژه: 10748 مترمربع
مساحت زیربنا : 20082 مترمربع
تعداد طبقات : 5 طبقه سازه ای

درحال اجرا

مسکونی

مجموعه مسکونی 50 واحدی

تعاونی مسکن مهر همیاران پرند

تهران - رباط کریم

مساحت زمین پروژه: 3008 مترمربع
مساحت زیربنا : 4624 مترمربع
تعداد طبقات : 5 طبقه سازه ای

درحال اجرا

مسکونی

مجموعه مسکونی 30 واحدی

تعاونی مسکن مهر نیلپر

تهران - رباط کریم

مساحت زمین پروژه: 3356 مترمربع
مساحت زیربنا : 3653 مترمربع
تعداد طبقات : 5 طبقه سازه ای

درحال اجرا

مسکونی

مچموعه مسکونی 56 واحدی

تعاونی مسکن مهر شماره 33 رباط کریم

تهران - رباط کریم

مساحت زمین پروژه: 3110 مترمربع
مساحت زیربنا : 5083 مترمربع
تعداد طبقات : 5 طبقه سازه ای

درحال اجرا

مسکونی

تعاونی مسکن مهر شماره 32 رباط کریم

تعاونی مسکن مهر شماره 32 رباط کریم

تهران - رباط کریم

مساحت زمین پروژه: 3602 مترمربع
مساحت زیربنا : 5696 مترمربع
تعداد طبقات : 5 طبقه سازه ای

درحال اجرا

مسکونی

مجتمع مسکونی 152 واحدی

تعاونی مسکن مهر شماره 30 رباط کریم

تهران - رباط کریم

مساحت زمین پروژه: 7981 مترمربع
مساحت زیربنا : 14290 مترمربع
تعداد طبقات : 5 طبقه سازه ای

درحال اجرا

مسکونی

مجموعه مسکونی 56 واحدی

تعاونی مسکن مهر شماره 29 رباط کریم

تهران - رباط کریم

مساحت زمین پروژه: 3110 مترمربع
مساحت زیربنا : 5086 مترمربع
تعداد طبقات : 5 طبقه سازه ای

درحال اجرا

مسکونی

مجموعه مسکونی 59 واحدی

تعاونی مسکن مهر شماره 26 رباط کریم

تهران - رباط کریم

مساحت زمین پروژه: 3492 مترمربع
مساحت زیربنا : 5657 مترمربع
تعداد طبقات : 5 طبقه سازه ای

درحال اجرا

مسکونی

مجموعه مسکونی 94 واحدی

تعاونی مسکن مهر شماره 22 رباط کریم

تهران - رباط کریم

مساحت زمین پروژه: 4977 مترمربع
مساحت زیربنا : 10078 مترمربع
تعداد طبقات : 5 طبقه سازه ای

درحال اجرا

مسکونی

مجموعه مسکونی 113 واحدی

تعاونی مسکن مهر شماره 20 رباط کریم

تهران - رباط کریم

مساحت زمین پروژه: 5274 مترمربع
مساحت زیربنا : 10631 مترمربع
تعداد طبقات : 6 طبقه سازه ای

درحال اجرا

مسکونی

مجموعه مسکونی 88 واحدی

تعاونی مسکن مهر شماره 17 رباط کریم

تهران - رباط کریم

مساحت زمین پروژه: 4893 مترمربع
مساحت زیربنا : 8143 مترمربع
تعداد طبقات : 5 طبقه سازه ای

درحال اجرا

مسکونی

مجتمع مسکونی 213 واحدی

تعاونی مسکن مهر شماره 15 رباط کریم

تهران - رباط کریم

مساحت زمین پروژه: 11790 مترمربع
مساحت زیربنا : 20266 مترمربع
تعداد طبقات : 6 طبقه سازه ای

درحال اجرا

مسکونی، خدماتی

مجتمع مسکونی 330 واحدی

تعاونی مسکن مهرشماره 12 رباط کریم

تهران - رباط کریم

مساحت زمین پروژه: 16196 مترمربع
مساحت زیربنا : 31076 مترمربع
تعداد طبقات : 6 طبقه سازه ای

درحال اجرا

مسکونی، خدماتی، رفاهی

مجموعه مسکونی 140 واحدی

تعاونی مسکن مهر شماره 11 رباط کریم

تهران - رباط کریم

مساحت زمین پروژه: 7508 مترمربع
مساحت زیربنا : 14858 مترمربع
تعداد طبقات : 6 طبقه سازه ای

درحال اجرا

مسکونی ، خدماتی

مجموعه مسکونی 90 واحدی

تعاونی مسکن مهر شماره 9 رباط کریم

تهران - رباط کریم

مساحت زمین پروژه: 4792 مترمربع
مساحت زیربنا : 8959 مترمربع
تعداد طبقات : 5 طبقه سازه ای

درحال اجرا

مسکونی

مجتمع مسکونی 273 واحدی

تعاونی مسکن مهر شماره 8 رباط کریم

تهران - رباط کریم

مساحت زمین پروژه: 15189 مترمربع
مساحت زیربنا : 27902 مترمربع
تعداد طبقات : 6 طبقه سازه ای

درحال اجرا

مسکونی، خدماتی

مجتمع مسکونی 210 واحدی

تعاونی مسکن مهر شماره 3 رباط کریم

تهران - رباط کریم

مساحت زمین پروژه: 11664 مترمربع
مساحت زیربنا : 21547 مترمربع
تعداد طبقات : 5 طبقه سازه ای

درحال اجرا

مسکونی، خدماتی

مجموعه مسکونی 700 واحدی

تعاونهای مسکن مهر شهرستان ملکان

آذربایجانشرقی- ملکان

مساحت زمین پروژه: 59826 مترمربع
مساحت زیربنا : 82970 مترمربع
تعداد طبقات : 3 طبقه سازه ای

درحال اجرا

مسکونی

مجموعه مسکونی 80 واحدی هنرمندان

تعاونی مسکن هنرمندان میاندوآب

آذربایجانغربی- میاندوآب

مساحت زمین پروژه: 4295 مترمربع
مساحت زیربنا : 8333 مترمربع
تعداد طبقات : 6 طبقه سازه ای

درحال اجرا

مسکونی

ساختمان آموزشی دانشگاه آزاد میاندوآب

دانشگاه آزاد میاندوآب

آذربایجانغربی - میاندوآب

مساحت زمین پروژه: 39707 مترمربع
مساحت زیربنا : 8737 مترمربع
تعداد طبقات : 6 طبقه سازه ای

درحال اجرا

آموزشی - اداری

پروژه 312 واحدی بهاران

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سراب

آذربایجانشرقی - سراب

مساحت زمین پروژه: 8841 مترمربع
مساحت زیربنا : 22189 مترمربع
تعداد طبقات : 14 طبقه سازه ای

درحال اجرا

مسکونی ، تجاری، خدماتی، تفریحی

مجتمع آپارتمانی 1400 واحدی یاس 2

تعاونی مسکن جماران

آذربایجانشرقی - تبریز

مساحت زمین پروژه: 38305 مترمربع
مساحت زیربنا : 236905 مترمربع
تعداد طبقات : 21 طبقه سازه ای

درحال اجرا

مسکونی ، خدماتی

مجتمع مسکونی 110 واحدی

تعاونی مسکن مهر شماره 1 و 10 نقده

آذربایجانغربی - نقده

مساحت زمین پروژه: 6682 متر مربع
مساحت زیربنا : 12116 مترمربع
تعداد طبقات : 6 طبقه سازه ای

درحال اجرا

مسکونی ، خدماتی

پروژه 32 واحدی مهر آراز یول

تعاونی مسکن مهر آراز یول اهر

آذربایجانشرقی - اهر

مساحت زمین پروژه: 1729 مترمربع
مساحت زیربنا : 3714 مترمربع
تعداد طبقات : 5 طبقه سازه ای

درحال اجرا

مسکونی

پروژه 141 واحدی قهرمان

تعاونی مسکن مهر قهرمان انصار اهر

آذربایجانشرقی - اهر

مساحت زمین پروژه: 6875 مترمربع
مساحت زیربنا : 15231 مترمربع
تعداد طبقات : 5 طبقه سازه ای

درحال اجرا

مسکونی - خدماتی

پروژه 136 واحدی مهر گستر ارسباران

تعاونی مسکن مهر گستر ارسباران اهر

آذربایجانشرقی - اهر

مساحت زمین پروژه: 7243 مترمربع
مساحت زیربنا : 15702 مترمربع
تعداد طبقات : 5 طبقه سازه ای

درحال اجرا

مسکونی ، خدماتی

مجتمع مسکونی و تجاری فرهنگ

شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ملکان

آذربایجانشرقی- ملکان

مساحت زمین پروژه: 1332.10 مترمربع
مساحت زیربنا : 15013 مترمربع
تعداد طبقات : 13 طبقه سازه ای

درحال اجرا

مسکونی، تجاری

 
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟